Ст 75 уголовный кодекс украины

Вопросы применения ст. 75 Уголовного кодекса Украины при назначении наказания

По теме вопроса:

Стаття 75. Звільнення від відбування покарання з випробуванням

1. Якщо суд при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п’яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

2. У цьому разі суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

3. Iспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного року до трьох років.

А по сути, данная статья применяется судом при назначении наказания в виде лишения или ограничения свободы.

В Вашем случае необходимо учитывать целый ряд факторов, которые могут повлиять на применение данной статьи. По-этому, рекомендую обратиться к адвокату из региона Вашего проживания, для получения практической консультационной помощи по данному вопросу.

Здравствуйте. 50/50 . Более подробнос может ответить только адвокат, когда в деталях ознакмится с материалами дела.

Если патроны и миномётные мину признают годнями для стрельбы боеприпасами — Вам грозит уголовная ответственность. Как будут квалифицирвоаны Ваши действия — я не знаю. Это разъяснят сотрудники милиции, проводящие проверку. Если будет возбуждено уголовное дело — обращайтесь к услугам адвоката.

Глава 17. Арешт майна

Стаття 170. Підстави для арешту майна

1. Арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

2. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

3. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

4. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

5. Заборона використання житлового приміщення, в якому на законних підставах проживають будь-які особи, не допускається.

Стаття 171. Клопотання про арешт майна

1. З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову — також цивільний позивач.

2. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв’язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

3. У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено:

1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

4. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

5. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Стаття 172. Розгляд клопотання про арешт майна

1. Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності — також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

2. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

3. Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

4. Під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

3. Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

4. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов’язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

5. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає:

1) перелік майна, яке підлягає арешту;

2) підстави застосування арешту майна;

3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі;

4) заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно;

5) порядок виконання ухвали.

6. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

7. Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Стаття 174. Скасування арешту майна

1. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження — судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

2. Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

3. Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна.

4. Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Стаття 175. Виконання ухвали про арешт майна

1. Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Освобождение от наказания и его отбывания

Раздел 12 — Уголовного Кодекса Украины
Освобождение от наказания и его отбывания

Статья 74. Освобождение от наказания и его отбывания

1. Освобождение осужденного от наказания или дальнейшего его отбывания, замена более мягким, а также смягчение назначенного наказания, кроме освобождения от наказания или смягчения наказания на основании закона Украины об амнистии или акта о помиловании, может применяться только судом в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Лицо, осужденное за деяние, наказуемость которого законом устранена, подлежит незамедлительному освобождению от назначенного судом наказания.

3. Предназначена осужденному мера наказания, превышающей санкцию нового закона, снижается до максимального предела наказания, установленного санкцией нового закона. В случае если такой предел предусматривает более мягкий вид наказания, отбытого осужденным наказание засчитывается с перечислением по правилам, установленным частью первой статьи 72 настоящего Кодекса.

4. Лицо, совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть по приговору суда освобождено от наказания, если будет признано, что с учетом безупречного поведения и добросовестного отношения к труду это лицо на время рассмотрения дела в суде нельзя считать общественно опасным.

5. Лицо также может быть по приговору суда освобождено от наказания по основаниям, предусмотренным статьей 49 Уголовного Кодекса Украины.

Статья 75. Освобождение от отбывания наказания с испытанием

1. Если суд при назначении наказания в виде исправительных работ, служебного ограничения для военнослужащих, ограничения свободы, а также лишения свободы на срок не более пяти лет, учитывая тяжесть преступления, личность виновного и иные обстоятельства дела, придет к заключению о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он может принять решение об освобождении от отбывания наказания с испытанием.

2. Суд принимает решение об освобождении от отбывания наказания с испытанием в случае утверждения соглашения о примирении или о признании вины, если сторонами сделки согласовано наказание в виде исправительных работ, служебного ограничения для военнослужащих, ограничения свободы, лишения свободы на срок не более пяти лет, а также согласовано освобождение от отбывания наказания с испытанием.

3. В случаях, предусмотренных частями первой, второй настоящей статьи, суд постановляет освободить осужденного от отбывания назначенного наказания, если он в течение определенного испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности. Продолжительность испытательного срока и обязанности, которые возлагаются на лицо, освобожденное от отбывания наказания с испытанием, определяются судом.

4. Испытательный срок устанавливается судом продолжительностью от одного года до трех лет.

Статья 76. Обязанности, возлагаемые судом на лицо, освобожденное от отбывания наказания с испытанием

1. В случае освобождения от отбывания наказания с испытанием суд возлагает на осужденного следующие обязанности:

 1. периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
 2. уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

2. На лиц, освобожденных от отбывания наказания с испытанием, суд может дополнительно возложить следующие обязанности:

 1. попросить публично или в иной форме извинения у потерпевшего;
 2. не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации;
 3. трудоустроиться или по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации обратиться в органы государственной службы занятости для регистрации в качестве безработного и трудоустроиться, если ему будет предложена соответствующая должность (работу);
 4. выполнять мероприятия, предусмотренные пробаційною программой;
 5. пройти курс лечения от расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, которое представляет опасность для здоровья других лиц;
 6. соблюдать установленные судом требований о совершении определенных действий, ограничение общения, передвижения и проведения досуга.

На лицо, освобожденное от отбывания наказания с испытанием, суд возлагает обязанности, предусмотренные частью второй настоящей статьи, необходимые и достаточные для его исправления с учетом степени тяжести совершенного преступления, личности виновного и обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание.

3. Надзор за лицами, освобожденными от отбывания наказания с испытанием, осуществляется уполномоченным органом по вопросам пробации по месту жительства, работы или учебы осужденного, а в отношении осужденных военнослужащих — командирами воинских частей.

Статья 77. Применение дополнительных наказаний в случае освобождения от отбывания основного наказания с испытанием

В случае освобождения от отбывания наказания с испытанием могут быть назначены дополнительные наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и лишения воинского, специального звания ранга, чина или квалификационного класса.

Статья 78. Правовые последствия освобождения от отбывания наказания с испытанием

1. По истечении испытательного срока осужденный, выполнивший возложенные на него обязанности и не совершивший нового преступления, освобождается судом от назначенного ему наказания

2. Если осужденный не выполняет возложенные на него обязанности или систематически совершает правонарушения, повлекшие административные взыскания и свидетельствующие о его нежелании стать на путь исправления, суд направляет осужденного для отбывания назначенного наказания,

3. В случае совершения осужденным в течение испытательного срока нового преступления суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным в статьях 71-72 Уголовного Кодекса Украины.

Статья 79. Освобождение от отбывания наказания с испытанием беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет

1. При назначении наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы беременным женщинам или женщинам, имеющим детей в возрасте до семи лет, кроме осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за коррупционные преступления суд может освободить таких осужденных от отбывания как основного, так и дополнительного наказания с установлением испытательного срока в пределах срока, на который согласно закону женщина может быть освобождена от работы в связи с беременностью, родами и до достижения ребенком семилетнего возраста.

2. В случае освобождения от отбывания наказания с испытанием беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, суд возлагает на осужденную обязанности в соответствии со статьей 76 настоящего Кодекса.

3. Надзор за осужденными осуществляется уполномоченным органом по вопросам пробации.

4. По истечении испытательного срока суд, в зависимости от поведения осужденной, освобождает ее от наказания или направляет для отбывания наказания, назначенного приговором.

5. В случае, когда освобожденная от отбывания наказания с испытанием женщина отказалась от ребенка, передала его в детский дом, скрылась с места жительства, уклоняется от воспитания ребенка, ухода за ним, не выполняет возложенных на нее судом обязанностей или систематически совершает правонарушения , повлекшие за собой административные взыскания и свидетельствуют о ее нежелании встать на путь исправления, суд по представлению контролирующего органа направляет осужденную для отбывания наказания по приговору суда.

6. Если осужденная совершила в период испытательного срока новое преступление, суд назначает ей наказание по правилам, предусмотренным в статьях 71 и 72 настоящего Кодекса.

Статья 80. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности исполнения обвинительного приговора

1. Лицо освобождается от отбывания наказания, если со дня вступления в силу обвинительного приговора он не был приведен в исполнение в следующие сроки:

 1. два года — при осуждении к наказанию менее строгому, чем ограничение свободы;
 2. три года — при осуждении к наказанию в виде ограничения свободы или лишения свободы за преступление небольшой тяжести;
 3. пять лет — при осуждении к наказанию в виде лишения свободы за преступление средней тяжести, а также при осуждении к лишению свободы на срок не более пяти лет за тяжкое преступление;
 4. десять лет — при осуждении к наказанию в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкое преступление, а также при осуждении к лишению свободы на срок не более десяти лет за особо тяжкое преступление;
 5. пятнадцать лет — при осуждении к наказанию в виде лишения свободы на срок более десяти лет за особо тяжкое преступление.

2. Сроки давности относительно дополнительных наказаний определяются основным наказанием, назначенным по приговору суда.

3. Течение давности приостанавливается, если осужденный уклоняется от отбывания наказания. В этих случаях течение сроков давности возобновляется со дня явки осужденного для отбывания наказания или со дня его задержания. В этом случае сроки давности, предусмотренные пунктами 1-3 части первой настоящей статьи, удваиваются.

4. Течение сроков давности прерывается, если до истечения сроков, указанных в частях первой и третьей настоящей статьи, осужденный совершит новое средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление. Исчисление давности в этом случае начинается со дня ее совершения нового преступления.

5. Вопрос о применении давности к лицу, осужденному к пожизненному лишению свободы решается судом. Если суд сочтет возможным применить давность, пожизненное лишение свободы заменяется лишением свободы.

6. Давность не применяется при осуждении за преступления против мира и безопасности человечества, предусмотренные статьями 437 –439 и частью первой статьи 442 Уголовного Кодекса Украины.

Статья 81. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания

1. К лицам, отбывающим наказания в виде исправительных работ, служебных ограничений для военнослужащих, ограничения свободы, содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих или лишения свободы, может быть применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Лицо может быть условно-досрочно освобождено полностью или частично и от отбывания дополнительного наказания.

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено, если осужденный добросовестным поведением и отношением к труду доказал свое исправление.

3. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено после фактического отбытия осужденным:

 1. не менее половины срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или средней тяжести, а также за неосторожное тяжкое преступление;
 2. не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за умышленное тяжкое преступление либо неосторожное особо тяжкое преступление, а также в случае, если лицо ранее отбывало наказание в виде лишения свободы за умышленное преступление и до погашения или снятия судимости вновь совершило умышленное преступление, за которое оно осуждено к лишению свободы;
 3. не менее трех четвертей срока наказания, назначенного судом за умышленное особо тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, которое ранее освобождалось условно-досрочно и вновь совершило умышленное преступление в течение неотбытой части наказания.

В случае совершения лицом, к которому было применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, в течение неотбытой части наказания нового преступления суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьями 71 и 72 настоящего Кодекса.

Статья 82. Замена неотбытой части наказания более мягким

1. Лицам, отбывающим наказание в виде ограничения или лишения свободы, неотбытая часть наказания может быть заменена судом более мягким наказанием. В этих случаях более мягкое наказание назначается в пределах сроков, установленных в Общей части настоящего Кодекса для данного вида наказания, и не должно превышать неотбытого срока наказания, назначенного приговором.

2. В случае замены неотбытой части основного наказания более мягким осужденный может быть освобожден также и от дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Замена неотбытой части наказания более мягким может быть применена, если осужденный стал на путь исправления.

4. Замена неотбытой части наказания более мягким возможна после фактического отбытия осужденным:

 1. не менее трети срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или средней тяжести, а также за неосторожное тяжкое преступление;
 2. не менее половины срока наказания, назначенного судом за умышленное тяжкое преступление либо неосторожное особо тяжкое преступление, а также в случае, если лицо ранее отбывало наказание в виде лишения свободы за умышленное преступление и до погашения или снятия судимости вновь совершило умышленное преступление, за которое оно было осуждено к лишению свободы;
 3. не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за умышленное особо тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, которое ранее освобождалось условно-досрочно и совершило новое умышленное преступление в течение неотбытой части наказания.

5. К лицам, которым наказание заменено более мягким, может быть применено условно-досрочное освобождение по правилам, предусмотренным статьей 81 Уголовного Кодекса Украины.

6. Если лицо, отбывая более мягкое наказание, совершит новое преступление, суд к наказанию за вновь совершенное преступление присоединяет неотбытую часть более мягкого наказания по правилам, предусмотренным в статьях 71 и 72 настоящего Кодекса.

Статья 83. Освобождение от отбывания наказания беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет

1. Осужденные к ограничению свободы или к лишению свободы женщин, которые стали беременными или родили детей во время отбывания наказания, кроме осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, суд может освободить от отбывания наказания в пределах срока, на который согласно закону женщина может быть освобождена от работы в связи с беременностью, родами и до достижения ребенком трехлетнего возраста.

2. Освобождение от отбывания наказания применяется к осужденной, имеющей семью или родственников, давших согласие на совместное с ней проживание, или которая имеет возможность самостоятельно обеспечить надлежащие условия для воспитания ребенка.

3. Надзор за освобожденными от отбывания наказания беременными женщинами и женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, осуществляется уполномоченным органом по вопросам пробации по месту жительства.

4. После достижения ребенком трехлетнего возраста или в случае его смерти суд в зависимости от поведения осужденной может освободить ее от наказания или заменить его более мягким наказанием или направить осужденную для отбывания наказания, назначенного по приговора. В этом случае суд может полностью или частично зачесть в срок отбывания наказания время, в течение которого осужденная не отбывала наказание.

5. Если осужденная, которая была освобождена от отбывания наказания, отказывается от ребенка, передала его в детский дом, скрылась с места жительства или уклоняется от воспитания ребенка, ухода за ним, или систематически совершает правонарушения, повлекшие за собой административные взыскания и свидетельствуют о нежелание встать на путь исправления, суд может по представлению контролирующего органа направить осужденную для отбывания наказания, назначенного по приговору.

6. Если в период освобождения от отбывания наказания осужденная совершила новое преступление, суд назначает ей наказание по правилам, предусмотренным в статьях 71 и 72 настоящего Кодекса.

Статья 84. Освобождение от наказания по болезни

1. Освобождается от наказания лицо, которое во время его отбывания заболело психической болезнью, лишающей его возможности осознавать свои действия (бездействие) либо руководить ими. К такому лицу могут применяться принудительные меры медицинского характера в соответствии со статьями 92-95 настоящего Кодекса.

2. Лицо, после совершения преступления или постановления приговора заболевшее иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть освобождено от наказания или от дальнейшего его отбывания. При решении этого вопроса суд учитывает тяжесть совершенного преступления, характер заболевания, личность осужденного и другие обстоятельства дела.

3. Военнослужащие, осужденные к служебному ограничению, аресту или содержанию в дисциплинарном батальоне, в случае признания их непригодными к военной службе по состоянию здоровья освобождаются от наказания.

4. В случае выздоровления лиц, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, они должны быть направлены для отбывания наказания, если не истекли сроки давности, предусмотренные статьями 49 или 80 настоящего Кодекса, или отсутствуют другие основания для освобождения от наказания. При этом время, в течение которого к лицам применялись принудительные меры медицинского характера, засчитывается в срок наказания по правилам, предусмотренным в части пятой статьи 72 настоящего Кодекса, а один день лишения свободы равен одному дню применения принудительных мер медицинского характера.

Статья 85. Освобождение от наказания на основании закона Украины об амнистии или акта о помиловании

На основании закона Украины об амнистии или акта о помиловании осужденный может быть полностью или частично освобожден от основного и дополнительного наказания, а также осужденному может быть заменено наказание или неотбытая его часть более мягким наказанием.

Статья 86. Амнистия

1. Амнистия объявляется законом Украины в отношении определенной категории лиц.

2. Законом об амнистии лица, совершившие преступление, могут быть полностью или частично освобождены от уголовной ответственности либо от наказания.

3. Законом об амнистии может быть предусмотрена замена осужденному наказания или его неотбытой части более мягким наказанием.

Статья 87. Помилование

1. Помилование осуществляется Президентом Украины в отношении индивидуально определенного лица.

2. Актом о помиловании может быть осуществлена замена осужденному назначенного судом наказания в виде пожизненного лишения свободы на лишение свободы на срок не менее двадцати пяти лет.

Популярное:

 • Ч2 ст1231 коап Ч2 ст1231 коап Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 февраля 2013 г. № 17АП-344/2013-АК по делу А60-37498/2012 Общество с ограниченной ответственностью (далее – Общество) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании […]
 • Дома в иглино покупка Тип: Дома и коттеджи Каждый человек мечтает об уютном доме вне города. Загородные дома и коттеджи пользуются популярностью у людей, питающих страсть к чистому, свежему воздуху, без шума и городской суеты. Агентство недвижимости «Кадастровое бюро» предлагает […]
 • Упк рф статья 28 Упк рф статья 28 1. Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или […]
 • Куплю земельный участок под ижс омск Продажа земельных участков в регионе Омская область Номер объекта: #39/537814/799 Номер объекта: #39/538333/799 Номер объекта: #39/538359/799 Номер объекта: #39/537841/799 Номер объекта: #39/538302/799 Номер объекта: #39/537547/799 Продается земельный […]
 • Наказание за ст 30 ч 3 ук рф Ответственность за приготовление и покушение. В Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за неоконченное преступление (приготовление или покушение). Что же такое приготовление к преступлению? Согласно ч.1 ст. 30 УК РФ приготовлением к […]
 • Травмы при дтп реферат Травмы при дтп реферат Министерство образования Украины Днепропетровский Государственный Университет "Основы медицинских знаний" "Оказание первой медицинской помощи при автомобильных кататстрофах" выполнил: студент группы ФК-92-2 ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ […]
 • Когда нужно уплачивать ндфл Уплата НДФЛ Актуально на: 27 февраля 2017 г. Данный налог перечисляют в бюджет или сами налогоплательщики, или организации и ИП, производящие выплаты физлицам и исполняющие функции налоговых агентов по НДФЛ. Сроки уплаты НДФЛ для тех, кто платит налог […]
 • Что бывает за нарушение тишины Какой штраф за шум после 23:00 в 2018 году Каждый человек после трудового дня хочет отдохнуть в тишине и спокойствии. Также тишина после 23:00 необходима, если в доме есть маленькие дети, которые спят по графику, либо же пожилые люди, привыкшие рано […]
Ст 75 уголовный кодекс украины